WordByWord

  •        0

WordByWord is a simple vocabulary trainer that takes an ordered list of words in two languages and presents you the words in random order. You may guess each word and then display the solution.

http://www.peterbouda.de/downloads/wordbyword

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Gladiatus - A bunch of greasemonkey scripts and tools for playing Gladiatus


For those who cannot read Vietnamese, please visit our wiki: http://code.google.com/p/gladiatus/w/list Ngày tàn của Ma GiáoBuổi tiệc nào cũng sẽ tàn, guild Ma Giao hôm nay lên đây để ra mă�t ca�c bạn cũng như là để được no�i những lời cuô�i cùng vơ�i anh chị em chơi ở S1 no�i riêng và cộng đồng chơi Gladiatus ở Viet Nam :D Lời đầu tiên xin gửi đê�n anh chị em là: Kô "chi�t", nê�u kô, bạn sẽ

word-by-word - translate words on web pages - in a google chrome extension


translate words on web pages - in a google chrome extension