Valkyrie Module

  •        0

A dedicated implant management system for characters of the Shadowrun RPG; it currently implements all implants from SR3 and Mamp;M.

http://valkyrie-module.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Gwt-bean-reflect - Reflect access of Java Bean properties


The gwt-bean-reflect API provide a very simple tool for using java bean properties by reflection. Usage : 1st Step : Configure your GWT module <inherits name="org.valkyrie.gwt.bean.ValkyrieBean"/> 2nd Step : Prepare your JavaBean Your bean must implements ReflectedBean. public class MyReflectedBean implements ReflectedBean { \tprivate String myProperty; \tpublic String getMyProperty() { \t\treturn myProperty; \t} \tpublic void setMyProperty(String myProperty) { \t\tthis.myProperty = myProperty;

Gladiatus - A bunch of greasemonkey scripts and tools for playing Gladiatus


For those who cannot read Vietnamese, please visit our wiki: http://code.google.com/p/gladiatus/w/list Ngày tàn của Ma GiáoBuổi tiệc nào cũng sẽ tàn, guild Ma Giao hôm nay lên đây để ra mă�t ca�c bạn cũng như là để được no�i những lời cuô�i cùng vơ�i anh chị em chơi ở S1 no�i riêng và cộng đồng chơi Gladiatus ở Viet Nam :D Lời đầu tiên xin gửi đê�n anh chị em là: Kô "chi�t", nê�u kô, bạn sẽ