UGiA PHP UPLOADER

  •        0

UPU (UGiA PHP Uploader) is a file uploader which allows you upload files to web server with no size limit in php. With UPU, you can monitor the uploading status with a progress bar. UPU supports multiple files upload mixed with common html form elements,

http://upu.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Wdz-flash-contact-comment-form - Flash contact and comment form


Ovaj obrazac služi za slanje komentara i poruka ako Vam je potreban neki vid kontakta sa korisnicima. WDZ obrazac za kontakte i komentare u sebi već sadrži filter za SQL naredbe i HTML tagove koji su potencijalno opasni u slu�aju da neko hoće da na�ini promene na Vašoj bazi podataka ili nešto drugo. Pored ovog filtriranja poruka dodatno filtriranje možete preduzeti i serverskom skriptom (PHP). Ovaj obrazac, takođe vodi ra�una i o ostalim unosima Vaših korisnika. Korisnik mora popunit