Unikey Vietnamese Input Method

  •        0

To develop solutions for inputing/processing Vietnamese in Windows and Linux

http://unikey.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Zvietkey - Built-in vietnamese key method.


Javascript code to key in Vietnamese. Used in forms with text input and textareas. Bộ gõ tiếng Việt javascript cho web, tương tự như Unikey. Dùng cho các trang web có text input hoặc textarea.

Wim - A wrapper input method for X, GTK+2, QT4


A wrapper input method for X, GTK+2, QT4A wrapper IM that should have a nice tray icon so one could keep active one or more among several installed IM, e.g., UIM, SCIM, IBus, fcitx, gcin, imhangul, im-canna, im-ja, nabi, ucimf, xcin, xsim, x-unikey etc.; the active IM would be shown, the forgotten one(s) would be hidden. The IM will be used as a XIM, GTK+2 or QT4 input method; just: export XMODIFIERS=@im=WIM export GTK_IM_MODULE="wim" export QT_IM_MODULE="wim" The subprocess(es) will be wisely c

Ibus-unikey - Vietnamese IM Engine for ibus


ibus-unikey is an IME for ibusVietnamese Input Method Engine for IBus using Unikey Engine Bá»™ xá»­ lý nhập liệu tiếng Việt cho IBus sá»­ dụng Unikey engine Cài đặtÄ�ối vá»›i Ubuntu: Vá»›i Ubuntu 10.04 hoặc má»›i hÆ¡n thì trong kho của nó đã có sẵn ibus-unikey. Bạn có thể cài trá»±c tiếp thông qua Software Center hoặc Synaptics Còn lại, bạn có thể sá»­ dụng kho của Ubuntu-VN tại Launchpad để cài đặt ibus-unikey (Xem hÆ°á»›ng dẫn) Ä�á»

Scim-unikey - Vietnamese IM Engine for scim


Giá»›i thiệuscim-unikey là má»™t bá»™ xá»­ lý nhập liệu tiếng Việt cho scim, sá»­ dụng engine xá»­ lý tiếng Việt của unikey Ä�ối vá»›i Ubuntu: Vá»›i Ubuntu 10.04 hoặc má»›i hÆ¡n thì trong kho của nó đã có sẵn scim-unikey. Bạn có thể cài trá»±c tiếp thông qua Software Center hoặc Synaptics Còn lại, bạn có thể sá»­ dụng kho của Ubuntu-VN tại Launchpad để cài đặt scim-unikey (Xem hÆ°á»›ng dẫn) Ä�ối vá»›i ArchLinux: bạn có thá»

Unikeyspell - Mở rộng chức năng kiểm tra chính tả cho Unikey


Unikey là bộ gõ tiếng Việt chạy trên Windows được sử dụng rộng rãi. Việc mở rộng chức năng kiểm tra chính tả của Unikey (hiện tại đang thiếu) dựa trên một hay nhi�u bộ lõi kiểm tra chính tả (bao gồm cả tiếng Việt) là cần thiết. Dự án được đ� ra với mục tiêu tích hợp hai phần này. http://code.google.com/p/mhst-ideas/wiki/UnikeySpell http://www.olp.vn/mhst http://groups.google.com/group/unikeyspell

Turbobytes-unikey - Unique Key - Generate primary keys and unique keys for your database


Primary key generation in relational databases vary. Oracle uses Sequences, MySQL (and similar databases) use auto-increment and some users even prefer to generate UUIDs (based on various algorithms) instead of sequential numbers. Consider an example. When auto-increment is used to generate the primary key for a table in MySQL, you will have to fire an unnecessary additional query to retrieve the generated primary key. You may need this generated key for various reasons - to insert it as a forei

Ibus - IBus - Intelligent Input Bus


IBus - Intelligent Input Bus for Linux / Unix OSWelcome to IBus project! It is a next generation input framework. Recent news2012-02-07 ibus 1.4.1 stable release Many bug fixings. 2011-09-23 ibus 1.4.0 stable release Remove libdbus dependence, use glib gdbus instead. Support surrounding text feature. Add dconf config backend. Add memory config backend. Support replacing ibus panel on the fly. Add asynchronous API. Remove most blocking function call in daemon. Improve gobject-introspection suppor

Dotnetkey - Bộ gõ tiếng việt


DotNetKey 3.25.4 Bộ gõ tiếng việt ngôn ngữ C sharp . Chạy trên n�n 32 bit và 64 bit. Yêu cầu : chạy trên win 2000 trở lên và phải cài Framework 2.0 hoặc cao hơn ( từ vista trở lên thì không cần ) Dưới đây là link download : http://dotnetkey.googlecode.com/files/DotNetKey%203.25.4.exe Ưu điểm :+ Gõ tốt trong vista 64 bit ,cái này dùng unikey máy được máy không, xem mấy link sau để rõ hơn : http://vozforums.com/showthread.php?t

fcitx-unikey - Unikey wrapper for Fcitx


Unikey wrapper for Fcitx

UnikeyEngineNix - Unikey Engine for *nix systems


Unikey Engine for *nix systems