System.js

  •        0

System.js provides environment-agnostic abstractions for working with javascript in a style familiar to C# programmers. It includes classes for working with command line tools, browser DOMs, file I/O, custom event dispatch and for adding declarative method attribution.

http://systemjs.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

system.js - JavaScript object with the user's system information.


JavaScript object with the user's system information.

Systemjexjobb - Ytterligare ett steg mot realisering av SystemJ


SystemJ är ett högnivåspråk, som fortfarande är på forskningsstadie, framtaget för att komma förbi en del av de hinder som idag existerar inom inbyggda system. Det kan var hinder som att befintliga språk endast hanterar t.ex. synkron eller asynkron kommunikation för beräkningar. SystemJ erbjuder implementering av båda dessa system eller en kombination av dem, vilket skapar nya möjligheter. Detta görs genom att nyttja Java i kombination med en modell kallad TReK. TReK bygger också

systemjs-hot-reloader


reloads your modules as needed so that you can have satisfyingly fast feedback loop when developing your app

systemjs-es6-react-boilerplate - A boilerplate app in es6 making use of systemjs, react, jspm


A boilerplate app in es6 making use of systemjs, react, jspm

angular2-typescript-jspm-systemjs-router-seed


An example seed project for Angular2 with Router build on jsmp + SystemJS module loader

jsdoc-type-asserts


plugin for systemjs which adds type assertions to your JSDoc annotated functions

jspm-aurelia-bundler


a lightweight tool on top of systemjs builder for proper bundling of your Aurelia apps

systemjs - A minimal System loader


A minimal System loader