Probability and Stastics for python

  •        0

C and Python code for basic probability and statistics contains classes for Combination, Permutation, and Cartesian Product.

http://probstat.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Tlhungvn-ufm-probstats - Tài liệu giảng dạy tại đây do PGS. TS. Trần Lộc Hùng biên


Nguồn gốc và mục đích sử dụng tài liệuTài liệu do thầy Trần Lộc Hùng biên soạn để phục vụ mục đích giảng dạy. Sinh viên các lớp có thể vào tab DOWNLOADS để tải tài liệu. Tính phi lợi nhuậnTất cả tài liệu có nguồn gốc từ đây là MIỄN PH� và tuyệt đối KHÔNG �ƯỢC �ỒNG � để khai thác & sử dụng nhằm kinh doanh dưới m�i hình thức.

probstat-final - Cheat sheet for my probstat final.


Cheat sheet for my probstat final.

Apma1690-codes - collection of code snippets from Computational Prob/stats


collection of code snippets from Computational Prob/stats

Prob_Stats - Simple Octave scripts of modeling and simulation


Simple Octave scripts of modeling and simulation

csse376project-probstats - Repository for Team Simpson's Paradox for CSSE376


Repository for Team Simpson's Paradox for CSSE376