3D Viewer for Phylogenetic Trees

  •        0

A 3D viewer for phylogenetic trees. Speciation events are displayed in the plane according to the species tree, while duplication events are displayed in the other dimension.

http://phy3d.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

As3flexdb - AS3FlexDB project is a open source lib that allows Adobe Flex applications to connect to


NewsTry out AS3FlexDB version 2.0.0. Simple example<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><mx:Application width="600"\t\theight="400"\t\txmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"\t\txmlns:as3flexdb="phi.framework.sql.*"\t\tlayout="vertical">\t<mx:Button label="Get Users" click="st1.execute()"/>\t\t<mx:DataGrid id="dg1" dataProvider="{users}">\t\t<mx:columns>\t\t\t<mx:DataGridColumn headerText="#ID" dataField="idUser" />\t\t\t<mx:DataGridColumn headerText="Username" dataField="username" />\t\t\t<m

Geoyd - Pythonic projection library


Geoyd is a map projection and great circle computation library for Python 2.6+ & 3.x. Dependencies : PyDbLite for database work SimpleGeoyd.geo module provides classes, functions and sub packages access. import Geoyd.geo as geoGeoyd.geo.datum package is a repository of EPSG and NATO datum. >>> geo.datum.search("OSGB 1936") # search by alias{'prime': 0.0, 'code': u'OGB-7', 'name': u'ORDNANCE SURVEY GB 1936', 'ellipsoid': 7001, 'epsg': 4277, 'region': u'Great Britain', 'expansion': 0.247, 'alias':

MeTA-gt;phi


A user-friendly mathematical plotter. Its main purpose is displaying 2D/3D functions, defined in rectangular, polar and cylindrical coordinates, relations between variables, parametric curves/surfaces and vector fields. It is based on SDL and OpenGL

Jmodeltest2 - jModelTest 2: HPC selection of models of nucleotide substitution


jModelTest is a tool to carry out statistical selection of best-fit models of nucleotide substitution. It implements five different model selection strategies: hierarchical and dynamical likelihood ratio tests (hLRT and dLRT), Akaike and Bayesian information criteria (AIC and BIC), and a decision theory method (DT). It also provides estimates of model selection uncertainty, parameter importances and model-averaged parameter estimates, including model-averaged tree topologies. jModelTest 2 includ

Lumontsp - A multi aproach to solving the tsp


<style type="text/css"> .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: Consolas, "Courier New", Courier, Monospace; background-color: #ffffff; /white-space: pre;/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000;

Nuke-viet - Opensource Content Management System


Tiếng Việt | English I. Giới thiệu chung:NukeViet là một hệ quản trị nội dung (Content Management System) mã nguồn mở (Opensource), ngư�i sử dụng thư�ng g�i NukeViet là portal vì nó có khả năng tích hợp nhi�u ứng dụng trên n�n Web. NukeViet ước mơ, là khát v�ng, là ni�m tự hào của cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam vì chính quá trình phát triển của nó. Từ việc sử dụng sản phẩm PHP-Nuke để làm

Math-tutor - Phần m�m hổ trợ dạy và h�c toán phổ thông.


Hiện tại trang chủ dự án được chuyển v� địa chỉ sau http://www.tutorvn.com Tin mới nhất - 2-11-2010 - MathTutor1.1 ReleasedChúng tôi xin được thông báo phát hành phiên bản MathTutor 1.1. Download ở http://www.tutorvn.com/download hoặc http://code.google.com/p/math-tutor/downloads/list. Xem các thông tin bổ sung v� dự án tại http://www.tutorvn.com/documentation. Tin tuc - 25-10-2010 - MathTutor1.0 ReleasedChúng tôi xin được thông báo p

Vispell - Phần m�m kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt - Vietnamese Spell Checker


ChÆ°Æ¡ng trình này được tôi viết bằng C#.NET, nhằm mục đích giảm bá»›t mệt nhá»�c cho vợ (pandaxinh, biên tập viên, phóng viên, nhà báo) khi duyệt qua các văn bản tiếng Việt có Ä‘á»™ dài trung bình (vài trang A4). Hiện tại vispell có các tính năng sauKiểm tra văn bản vá»›i tốc Ä‘á»™ chấp nhận được khi bật đầy đủ tính năng (khoảng 1 giây cho má»™t bài báo thông thÆ°á»�ng) Các từ Ä‘iển ở dạng text, dá»… sá

Leopia - Template base, fast and lightweight PHP web framework


Inherit GURUCORE design paradigm of Page - Pagelet Use jquery for frontend Use Savant3 - PHP-template base for serverside template Fully OOP Mục tiêuDự án này nhằm cung cấp một prototype dễ dùng, g�n nhẹ để các bạn lập trình viên PHP dễ dàng triển khai một website Loại hình, khả năngLeopia là phần m�m miễn phí có mã nguồn mở. Giấy phép sử dụng của Leopia hiện tại là GPL v3, tuy nhiên sự lựa ch�n loại giấy phép lú

Mudim - Bộ gõ tiếng Việt dành cho các trang web


Giới thiệuMudim là bộ gõ tiếng Việt viết trên Javascript đùng để tích hợp vào các trang web. Mudim được phát triển dựa trên bộ gõ CHIM của MrChuoi, ngoài ra tham khảo ý tưởng và do đó mang nhi�u nhi�u ưu điểm của các bộ gõ khác cùng loại. Tổng hợp lại, Mudim trở thành bộ gõ đặc biệt dễ sử dụng, cài đặt đối với các nhà phát triển web cũng như tiện dùng cho khách viếng thăm trang web.