Kursna lista

  •        0

Aplikacija prikazuje kursnu listu na osnovu podataka Narodne banke Srbije. Pored toga omogu?ava informativno prera?unavanje kursa iz jedne u drugu valutu.

http://kursnalista.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects