Kile KDE LaTeX Editor

  •        0

Kile is a LaTeX source editor, TeX shell that simplifies the creation of LaTeX documents.

http://kile.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Mn-spell - Mongolian spelling dictionaries


Эн�хүү тө�өл нь н��лтт�й �х�д тулгуурлах бөгөөд OpenOffice, Kile, Lyx, WinEdt, Gedit, Mozilla Firefox г�х м�т программуудыг монгол х�л д��р ашиглахад х�р�г болох үгийн алдаа х�нах боломжийг х�р�гл�гчд�д бүрдүүлн�. OpenOffice д��р үгийн алдаа за�ахаа� гадна CP1251 болон Unicode хооронд үү��х кодчиллын а�уу

ktexteditor_quickpicture - Plugin for Kile saving and inserting images from webcamera


Plugin for Kile saving and inserting images from webcamera

kile - KDE Integrated LaTeX Environment


KDE Integrated LaTeX Environment