kI18N

  •        0

kI18N is a library to add localization to J2ME applications. Features: 1. Translations save in simple property like format. 2. If string isn't find in user locale, library willn't use only default locale. Locale file may set locales, which will be used

http://ki18n.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Iniprojectreza1 - ini_project_reza_1


SKdOAEneFyg= a+JRyt1wKEq2x0rie5rin3HsbcaJ7LhYU9qUmQt/cyNx2eBuiFYdPHKC18zuqP86t6+lKQ8qfiX/ gB7eE9x+ttVEE9vvIi/16QMRQMvM9l/MXwieDPdEUy7wbnj2IjhmpdtIqci984wa4PNgUV7GTPjd YbWg3HvGmtH9ULByhxg0bVjSMa2+MNEEwo3beXVOfh7mTGlr0k1jTfCqIprupa9bSm8OBRQsr0Db 3sQzAS6J3Rw0AboUrTNAiWRFhizDEEwgElcusORnhrS/+MycA2VqrXolMW8YPs87xOT9JwB3HZ1W fjUIZF/7eiXbPQ5/vbCxMT8r2u/raC6Rqs5mSSr+g8uRJMNDRSUgJmIwd2o= vRCYvQIMCOo= a+JRyt1wKEq2x0rie5rin3UvSGOhKi4woWgduZfn2omUgzgWXxonFanUqjEF+aLiWTYj/GhX7l/s T17nEQgs1yCwUqO6zbua82b62K/r

Encfsvault - EncFSVault provides a replacement for Apple's FileVault.


IntroductionEncFSVault provides a replacement for Apple's FileVault. The EncFSVault provides seamless integration into the login system for Leopard and has also been back ported to Tiger. You can also chose to have EncFS encrypt other directories or removable drives, see the EncFS MacFusion section for more information. EncFSVault only provides the mechanism for the FileVault not the actual encfs program or fuse libraries. They must be installed before using the EncFS based FileVault. You can fi

Vnauction - Online Auction Website for Vietnamese


Giá»›i thiệu:-Trong tÆ°Æ¡ng lai gần, thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­ sẽ bùng nổ và trở thành tất yếu trong má»�i góc cạnh của ná»�n kinh tế toàn cầu. Vì vậy, đây là má»™t thị trÆ°á»�ng có tiá»�m năng lá»›n cho ngành công nghệ thông tin đặc biệt là các website thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­. -Hiện tại, tại Việt Nam, đã có má»™t số lượng lá»›n các website bán hàng trá»±c tuyến hoạt Ä‘á»™ng rất thành công và Ä‘em lại lợi nhuá

n1k-i18n_locale_editor


I18n locale editor for Ruby on Rails

Ruxton-inplace_i18n


Implementation idea & some code adopted from http://github.com/n1k/i18n_locale_editor/
We have large collection of open source products. Follow the tags from Tag Cloud >>