HRMSilverlightCore

  •        0

Ph?n m?m qu?n lý nhân s? d?a trên n?n t?ng WPF c?a microsoft

http://hrmsilverlight.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects