HMS - Hospital Management System

  •        0

D? án là m?t s?n ph?m có tính ch?t ??t phá trong công ngh? m?i, Bao g?m c? s? d?ng m?ng Neural vào khám b?nh trong t?ng b?nh vi?n

http://hmsdacn.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects