Avgrund - A JS/CSS3 modal UI concept

  •        0

A JS/CSS3 modal UI concept

https://github.com/hakimel/Avgrund

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

backbone.avgrund - Avgrund modal concept by @hakimel packaged as Backbone.View


Avgrund modal concept by @hakimel packaged as Backbone.View