elearning Center

  •        0

?ây là m?t ?ng d?ng web vi?t hoàn toàn b?ng Sliverlight. ?ng d?ng này là m?t d?ng elearning v?i ??y ?? ch?c n?ng và có kh? n?ng t??ng tác t?i ?a v?i ng??i s? d?ng.

http://elearningcenter.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects