E-Hotel System

  •        0

System for ERAWAN P.U.C Tour

http://ehotel.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

WebserviceEhotel


web service for E-Hotel System

Ehotelproject - eHotel is a Infomation System Management for Hotel and Restaurant


eHotel's project is a project of asp.net mvc.This is developed by Trung doan and Van thien in An giang University.I hope this useful for you!. Thank for visiting!. Quản lý eHotel: +Nhiệm vụ ưu tiên cho Quản lý đặt Phòng,Quản lý thuê Phòng.�ây là 2 chức năng quan tr�ng nhất trong Quản lý Khách sạn. +�ối với Quản lý �ặt phòng được chia thành 2 mảng:�ặt phòng online và đặt Phòng offline. +�ặt Phòng Online là mảng của site Mai