SmartFramework

  •        0

SmartFramework là n?n t?ng xây d?ng các h? th?ng l?n connect t?i các ngu?n CSDL khác nhau, ??c bi?t là các h? th?ng online, real-time.

http://smartframework.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects