Ecosystem Diagnosis & Treatment

  •        0

The Ecosystem Diagnosis & Treatment community provides tools, analyses and applications of the medical model to natural resource problems.

http://edt.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Mn-spell - Mongolian spelling dictionaries


Эн�хүү тө�өл нь н��лтт�й �х�д тулгуурлах бөгөөд OpenOffice, Kile, Lyx, WinEdt, Gedit, Mozilla Firefox г�х м�т программуудыг монгол х�л д��р ашиглахад х�р�г болох үгийн алдаа х�нах боломжийг х�р�гл�гчд�д бүрдүүлн�. OpenOffice д��р үгийн алдаа за�ахаа� гадна CP1251 болон Unicode хооронд үү��х кодчиллын а�уу